Colné predpisy

colnica

Opatrenia colnej kontroly sa prevádzajú nad cestujúcimi, ktorí cestujú z Chorvátskej republiky/EU do tretích krajín alebo z tretích krajín do Chorvátskej republiky/EU a nad tovarom, ktorý pri tom prevážajú.

Opatrenia colnej kontroly sa neprevádzajú nad tovarom, ktorý prevážajú cestujúci medzi členskými krajinami EU.

Ohľadne colných predpisov týkajúcich sa predmetov a tovarov (osobná batožina, potraviny, zariadenia pre kemping zahŕňajúce napr. prenosné televízory, prenosné počítače, fotoaparáty, kamery a pod.), ktoré turisti obyčajne dovážajú na colné územie Chorvátska platia predpisy, ktoré umožňujú nerušený dovoz takého tovaru, spravidla len s povinnosťou jeho ústneho deklarovania službukonajúcemu colníkovi.

Dovoz osobnej batožiny na colné územie Chorvátska nie je ohraničený jej hodnotou a množstvom a vzťahuje sa na každú osobu – cestujúceho, ktorý vstupuje na colné územie bez ohľadu, či ju nosí so sebou alebo bola zaslaná samostatne.

Predmety osobnej batožiny, nezávisle na ich jednotlivej alebo celkovej hodnote (s výnimkou množstvových ohraničení na určité výrobky, o ktorých bude reč neskôr), sú oslobodené od platenia cla pri dovoze do Chorvátska.

V osobnej batožine sa môžu doviezť nasledovné výrobky v predpísaných množstvách oslobodených od platenia cla:

1. tabakové výrobky:

  • 200 cigariet, alebo
  • 100 cigarilosov (cigár netto váhy do 3 g na ks), alebo
  • 50 cigár, alebo
  • 250 g tabaku, alebo
  • kombinácia zodpovedajúceho množstva uvedených tabakových výrobkov;

2. alkohol a alkoholické nápoje:

  • 1 l alkoholu a alkoholických nápojov s podielom alkoholu väčším než 22 % alebo nedenaturovaného etylalkoholu s podielom alkoholu väčším než 80 %;
  • 2 l alkoholu a alkoholických nápojov s podielom alkoholu menším než 22 %;
  • kombinácia zodpovedajúceho množstva navedeného alkoholu a alkoholických nápojov;
  • 4 l tichého vína;
  • 16 l piva;

3. parfémy do 50 ml a toaletné vody do 25 ml;

4. lieky a medicínske výrobky v množstve nevyhnutnom pre osobné potreby cestujúceho s predložením zdravotnej dokumentácie – podľa názoru Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti za nevyhnutné lieky sa považuje množstvo potrebné na maximálne mesačnú spotrebu;

5. homeopatické výrobky (čaje, tinktúry, kvapky, ampulky, kapsule, masti, krémy a pod.) – maximálne jedno balenie.

Cestujúci do 17 rokov nemajú právo dovážať v osobnej batožine tovar navedený v bodoch 1. a 2.

Pre dovoz osobnej batožiny sa vyžaduje len ústna colná deklarácia, t.j. predmety je potrebné len ústne nahlásiť (deklarovať) colníkovi.

Predmety nekomerciálnej povahy, druhu a množstva, ktoré nie je určené na ďalší predaj, ale pre osobné potreby cestujúceho a členov jeho rodiny, sú taktiež oslobodené od platenia cla, pokiaľ ich celková hodnota neprevyšuje 1000 HRK (chorvátska kuna).

Potraviny, nezávisle od množstva, musia uspokojovať predpisy o potravinách a podliehajú prehľadu sanitárneho inšpektora na vstupných hraničných priechodoch. Dovoz výrobkov živočíšneho pôvodu (mäsa a mäsových výrobkov, ostatných výrobkov, ktoré obsahujú mäso, vajcia, mlieko, syr a iné mliečne výrobky, ako aj hrana pre zvieratá živočíšneho pôvodu) je pritom voľný v zmysle veterinárskeho prehľadu pri vstupe do Chorvátska v závislosti na krajine, z ktorej sa dovážajú a v množstvách uvedených na osobu. Povolené množstvá sú uvedené v tabuľke 1 na stránke chorvátskeho Ministerstva vnútra na nasledovnom linku: www.mup.hr.

Dovoz väčšieho množstva je možný len s vlastníctvom predpísaného certifikátu veterinárnej služby krajiny, z ktorej sa potraviny dovážajú a s podmienkou povinného veterinárneho prehľadu. Všetky výrobky, ktoré nezodpovedajú uvedeným podmienkam, budú cestujúcemu odobrané a zlikvidované zo strany veterinárnej alebo sanitárnej inšpekcie.

Čo sa týka colných predpisov, na uvedené výrobky sa taktiež uplatňuje oslobodenie od platenia cla a DPH-a do hodnoty 300 HRK, kým za dovoz výrobkov väčšej hodnoty je potrebné zúčtovať colný dlh.

Zahraničné valuty a šeky, ako aj šeky a hotovosť v HRK zahraniční cestujúci môžu dovážať alebo vyvážať bez ohraničenia, ale sú povinní colníkovi prihlásiť dovoz alebo vývoz sumy valút v protihodnote 10.000,00 EUR alebo viac. Vynášanie zahraničnej valuty je ohraničené výhradne pre chorvátskych občanov – rezidentov, a to na 3.000,00 EUR v hotovosti, kým pre vývoz väčšej sumy je potrebné povolenie Chorvátskej národnej banky (HNB). Dovoz a vývoz domácej valuty – HRK je pre rezidentov ohraničený na sumu 15.000,00 HRK, kým dovoz alebo vývoz väčšej sumy podlieha zvláštnemu povoleniu HNB.

Dočasný dovoz a vývoz domácich miláčikov (ako sú psy, mačky, morské prasiatka, chrčky a pod.) na kratšie obdobie (turistika, dovolenka) je uskutočniteľný cez všetky hraničné priechody a bez veterinárnej prehliadky s podmienkou, že majiteľ vlastní medzinárodné potvrdenie o zdraví zvieraťa, a ak uspokojujú ostatné podmienky v závislosti o druhu domáceho miláčika a v závislosti o krajine, z ktorej sa dováža.

Okrem uvedených oslobodení na základe Doplnku zmluvy B6 Konvencie o dočasnom dovoze fyzické osoby s trvalým bydliskom v zahraničí môžu oslobodené od cla dočasne doviezť (s podmienkou ich opätovného vyvezenia) rôzne predmety z dôvodu ich používania pre osobné potreby a potreby členov rodiny počas dočasného pobytu na colnom území Chorvátska.

Pod osobnými predmetmi sa rozumejú: videokamery, prenosné TV, audio aparáty, fotoaparáty, zariadenia pre kemping, surfing, potápanie, lyžovanie, korčuľovanie, turistiku, kempingové domčeky, plavidlá, prenosné medicínske zariadenia (ak sú pre cestujúceho nevyhnutné).

Dovoz týchto predmetov sa vybavuje ústne bez zvláštnych colných formalít ústnou deklaráciou na hraničnom priechode. Opätovný vývoz týchto predmetov sa uskutočňuje rovnakým spôsobom.

Keď cestujúci dováža/vyváža zo/do zahraničia profesionálne zariadenia a cenné či zvláštne predmety, pri vstupe/výstupe do/z Chorvátska sa mu na hraničnom priechode výnimočne podľa prehodnotenia službukonajúceho colníka predloží na vyplnenie formulár Zoznam predmetov. Do neho sa zapisujú údaje o cestujúcom a detailné údaje o predmetoch, pričom jedna colníkom overená kópia slúži cestujúcemu pri opätovnom dovoze/vývoze ako dôkaz, že sa jedná o ten istý predmet.

Dopravné prostriedky (jachty, motorové vozidlá a pod.), určené pre dočasné používanie na colnom území Chorvátska s opätovným vývozom v nezmenenom stave (okrem bežného opotrebenia, ktoré nastalo používaním týchto prostriedkov), sa môžu dočasne doviezť v režime dočasného dovozu, ktorý sa odobruje bez vyplňovania colných formulárov a záruk, ak spĺňajú predpísané podmienky.

Zvlášť pripomíname, že sa dopravné prostriedky môžu doviezť bez colných dokumentov len ak sú registrované na území rozdielnom od územia dočasného dovozu, na meno osoby s trvalým pobytom na území mimo územia dočasného dovozu a mala by ho doviezť a používať osoba, ktorá žije na tom území.

Ďalej je potrebné dávať pozor na to, že sa dočasne dovezené predmety a dopravné prostriedky nesmú dávať na používanie druhým osobám ani používať pre iné účely. Ak sa dajú na používanie druhým osobám alebo sa používajú pre iné účely, jedná sa o colný priestupok.

Podrobnejšie informácie o colných predpisoch týkajúcich sa dovozu/vývozu do/z Chorvátska:

 • osobnej batožiny,
 • predmetov nekomerciálnej povahy,
 • potravín,
 • domácich miláčikov,
 • zbraní,
 • kultúrnych diel,
 • divoko žijúcich zvierat a divoko rastúcich rastlín,
 • liekov a opojných prostriedkov,
 • zahraničných valút,
 • dopravných prostriedkov,

ako aj informácie o vrátení DPH-a plateného na v Chorvátsku kúpené a z Chorvátska vyvezené produkty (výhradne do krajín mimo EU) môžete nájsť na stránkach Colnej správy Chorvátska: www.carina.hr.