Celní předpisy

celnice

Opatření celní kontroly se převádějí nad cestujícími, kteří cestují z Chorvatské republiky/EU do třetích zemí nebo ze třetích zemí do Chorvatské republiky/EU a nad zbožím, které při tom převážejí.

Opatření celní kontroly se nepřevádějí nad zbožím, které převážejí cestující mezi členskými zeměmi EU.

Ohledně celních předpisů týkajících se předmětů a zboží (osobní zavazadla, potraviny, zařízení pro kemping zahrnující např. přenosné televizory, přenosné počítače, fotoaparáty, kamery aj.), které turisté obvykle dovážejí na celní území Chorvatska, platí předpisy, které umožňují nerušený dovoz takového zboží, zpravidla jen s povinností jeho ústního deklarování službu konajícímu celníkovi.

Dovoz osobních zavazadel na celní území Chorvatska není ohraničen jejich hodnotou a množstvím a vztahuje se na každou osobu cestujícího, který vstupuje na celní území bez ohledu, či je nosí s ​​sebou nebo byla zaslaná samostatně.

Předměty v osobních zavazadlech, nezávisle na jejich jednotlivé nebo celkové hodnotě (s výjimkou množstevních ohraničení na určité výrobky, o kterých bude řeč později), jsou osvobozeny od placení cla při dovozu do Chorvatska.

V osobních zavazadlech mohou být dovezeny následující výrobky v předepsaných množstvích osvobozených od placení cla:

1. tabákové výrobky:

 • 200 cigaret nebo
 • 100 doutníčů (doutníky netto váhy do 3 g na ks), nebo
 • 50 kusů doutníků, nebo
 • 250 g tabáku, nebo
 • kombinace odpovídajícího množství uvedených tabákových výrobků;

2. alkohol a alkoholické nápoje:

 • 1 l alkoholu a alkoholických nápojů s podílem alkoholu větším než 22 % nebo nedenaturovaného lihu s podílem alkoholu větším než 80 %
 • 2 l alkoholu a alkoholických nápojů s podílem alkoholu menším než 22 %;
 • kombinace odpovídajícího množství navedenýho alkoholu a alkoholických nápojů;
 • 4 l tichého vína;
 • 16 l piva;

3. parfémy do 50 ml a toaletní vody do 25 ml;

4. léky a medicínské produkty v množství nezbytném pro osobní potřeby cestujícího s předložením zdravotní dokumentace – podle názoru Ministerstva zdravotnictví a sociální péče za nezbytné léky se považuje množství potřebné k maximálně měsíční spotřebě;

5. homeopatické výrobky (čaje, tinktury, kapky, ampule, kapsle, masti, krémy aj.) maximálně jedno balení.

Cestující do 17 let nemají právo dovážet v osobních zavazadlech zboží navedeno v bodech 1. a 2.

Pro dovoz osobních zavazadel se vyžaduje pouze ústní celní deklarace, tj předměty je nutné pouze ústně nahlásit (deklarovat) celníkovi.

Předměty nekomerciálné povahy, druhu a množství, které není určeno pro další prodej, ale pro osobní potřeby cestujícího a členů jeho rodiny, jsou také osvobozeny od placení cla, pokud jejich celková hodnota nepřekročí 1000 HRK (chorvatská kuna).

Potraviny, nezávisle na množství, musí uspokojovat předpisy o potravinách a podléhají přehledu sanitárního inspektora na vstupních hraničních přechodech. Dovoz produktů živočišného původu (masa a masných výrobků, jiných výrobků, které obsahují maso, vejce, mléko, sýr a jiné mléčné výrobky, jakož i hrana pro zvířata živočišného původu) je přitom volný ve smyslu veterinárního přehledu při vstupu do Chorvatska v závislosti na zemi, z níž se dovážejí a v množstvích uvedených na osobu. Povolená množství jsou uvedena v tabulce 1 na stránce chorvatského Ministerstva vnitra na následujícím linku: www.mup.hr.

Dovoz většího množství je možný pouze s vlastnictvím předepsaného certifikátu veterinární služby země, z níž se potraviny dovážejí a s podmínkou povinného veterinárního přehledu. Všechny výrobky, které neodpovídají uvedeným podmínkám, budou cestujícímu odebrány a zlikvidovány ze strany veterinární nebo sanitární inspekce.

Co se týče celních předpisů, na uvedené výrobky se také vztahuje osvobození od placení cla a DPHa do hodnoty 300 HRK, zatímco za dovoz výrobků větší hodnoty je třeba zúčtovat celní dluh.

Zahraniční valuty a šeky, jakož i šeky a hotovost v HRK zahraniční cestující mohou dovážet nebo vyvážet bez ohraničení, ale jsou povinni celníkovi přihlásit dovoz nebo vývoz částky valut v protihodnotě 10.000,00 EUR nebo více. Vynášení zahraniční valuty je ohraničeno výhradně pro chorvatské občany rezidenty, a to na 3.000,00 EUR v hotovosti, zatímco pro vývoz větší částky je třeba povolení Chorvatské národní banky (HNB). Dovoz a vývoz domácí valuty HRK je pro rezidenty ohraničený na částku 15.000,00 HRK, zatímco dovoz nebo vývoz větší částky podléhá zvláštnímu povolení HNB.

Dočasný dovoz a vývoz domácích mazlíčků (jako jsou psi, kočky, mořské prasátka, chrčky aj.) na kratší období (turistika, dovolená) je uskutečnitelný přes všechny hraniční přechody a bez veterinární prohlídky s podmínkou, že majitel vlastní mezinárodní potvrzení o zdraví zvířete, a pokud uspokojují ostatní podmínky v závislosti o druhu domácího miláčka a v závislosti o zemi, ze které se dováží.

Kromě uvedených osvobození na základě Doplňku smlouvy B6 Konvence o dočasném dovozu fyzické osoby s trvalým bydlištěm v zahraničí mohou osvobozeny od cla dočasně dovézt (s podmínkou jejich opětovného vyvezení) různé předměty z důvodu jejich užívání pro osobní potřeby a potřeby členů rodiny během dočasného pobytu na celním území Chorvatska.

Pod osobními předměty se rozumí: videokamery, přenosné TV, audio aparáty, fotoaparáty, zařízení pro kempink, surfing, potápění, lyžování, bruslení, turistiku, kempingové domky, plavidla, přenosné medicínské zařízení (pokud jsou pro cestujícího nezbytné).

Dovoz těchto předmětů se vyřizuje ústně bez zvláštních celních formalit ústní deklarací na hraničním přechodu. Zpětný vývoz těchto předmětů se provádí stejným způsobem.

Když cestující dováží/vyváží ze/do zahraničí profesionální zařízení a cenné či zvláštní předměty, při vstupu/výstupu do/z Chorvatska se mu na hraničním přechodu výjimečně podle přehodnocení službu konajícího celníka předloží k vyplnění formulář Seznam předmětů. Do něj se zapisují údaje o cestujících a detailní údaje o předmětech, přičemž jedna celníkem ověřená kopie slouží cestujícímu při opětovném dovozu/vývozu jako důkaz, že se jedná o tentýž předmět.

Dopravní prostředky (jachty, motorová vozidla aj.), určené pro dočasné použití na celním území Chorvatska s opětovným vývozem v nezměněném stavu (kromě běžného opotřebení, které nastalo používáním těchto prostředků), se mohou dočasně dovézt v režimu dočasného dovozu, který se umožňuje bez vyplňování celních formulářů a záruk, pokud splňují předepsané podmínky.

Zvláště připomínáme, že se dopravní prostředky mohou dovézt bez celních dokladů pouze pokud jsou registrovány na území rozdílném od území dočasného dovozu, na jméno osoby s trvalým pobytem na území mimo území dočasného dovozu a měla by ho dovézt a používat osoba, která žije na tom území.

Dále je třeba dávat pozor na to, že se dočasně dovezené předměty a dopravní prostředky nesmějí dávat na používání druhým osobám ani používat pro jiné účely. Pokud se dají na používaní druhým osobám nebo se používají pro jiné účely, jedná se o celní přestupek.

Podrobnější informace o celních předpisech týkajících se dovozu/vývozu do/z Chorvatska:

 • osobních zavazadel,
 • předmětů nekomerciálné povahy,
 • potravin,
 • domácích mazlíčků,
 • zbraní,
 • kulturních děl,
 • divoce žijících zvířat a planě rostoucích rostlin,
 • léků a opojných prostředků,
 • zahraničních valut,
 • dopravních prostředků,

jakož i informace o vrácení DPHa placeného na v Chorvatsku koupeny a z Chorvatska vyvezeny produkty (výhradně do zemí mimo EU) můžete najít na stránkách Celní správy Chorvatska: www.carina.hr.